پشتیبانی

سینا

فناوری اطلاعات

سینا تاک-قسمت اول
سینا تاک-قسمت دوم
فیلم های کوتاه وانیمیشن ها
امکان نظردهی فقط برای افرادی که در این دوره ثبت نام کرده اند مقدور است.